Bizi LinkedIn'de Takip Edin

JEP’te Çevresel Adalet ve Yerli Dünya Görüşleri: Bir Uyumsuzluk mu?

[Nina Bries Silva eski bir insan hakları avukatı ve Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nde (EUI) hukuk alanında doktora adayı olup Kolombiya geçiş dönemi adaleti süreci ve yerli ontolojileri üzerine çalışmaktadır.]

8 Mart 2023’te Bogota’da, Kolombiya Barış için Özel Yargı Yetkisi (JEP), makro dava 05’teki iddianamesini açıklayan bir basın toplantısı düzenledi. FARC-EP’nin iki bölgesel yapısının (Jacobo Arenas ve Gabriel Galvis Mobil Kolları) 10 eski komutanı, Nasa yerli halkının yaşadığı Cauca ve Valle the Cauca bölgelerinde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemekle suçlandı. Böylece JEP ilk kez çevreye verilen zararlar için suçlamada bulunmuş oldu ve “geçiş dönemi adaleti aynı zamanda çevresel adalettir” ifadesini açıkça dile getirdi.

Basın toplantısının hemen ardından, Cauca’daki iki ana Nasa yerli örgütü (ACIN, CRIC) bu kararı tartışmak üzere Nasa yerli yetkilileriyle bir acil durum toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında Nasa temsilcileri, kozmoz vizyonlarını ve kendi yasalarını (derecho proprio) bir kenara bırakarak Toprak Ana’ları Uma Kiwe’yi doğal kaynaklara indirgedikleri için kararı ağır bir dille eleştirdiler. Nasa halkı için toprak sadece sınırlandırılmış bir coğrafi alan değil, aynı zamanda tüm insan ve doğal varlıkların yaşamını sağlayan Toprak Ana Uma Kiwe’dir.

JEP’in iddianamesi her ne kadar çığır açıcı görünse de, yerli dünya görüşleriyle doğru bir şekilde ilişki kurmayı ve Barış Anlaşması’nın öngördüğü etnik odağı uygulamayı başaramamıştır. Ayrıca, JEP’in aynı davada Nasa bölgesini (Cxab wala Kiwe) silahlı çatışmanın mağduru olarak tanıyan önceki bir kararıyla da tutarsız görünmektedir.

Bununla birlikte, JEP’in bu iddianamesi, yerli dünya görüşlerine saygı gösterirken uluslararası ceza hukukunun ‘yeşillendirilmesi’ açısından önemli yansımalar sunmaktadır.

Makro Vaka 05: JEP ve Nasa

56 yıl süren iç silahlı çatışmanın ardından Kolombiya bir geçiş dönemi adaleti süreci başlatmış ve Kolombiya silahlı çatışmasıyla ilgili davaları çözmekle görevli mahkeme olarak JEP’i kurmuştur. Uluslararası hukuka bağlı olmakla birlikte, JEP aynı zamanda etnik farklılıklara odaklanmalı ve eylemlerini çatışmadan etkilenen ve aralarında Nasa’ların da bulunduğu etnik grupların özelliklerine göre uyarlamalıdır. Nasa halkı (eskiden Páez olarak bilinirdi) çeşitli yerli toplulukları ve yaklaşık 200,000 kişiyi kapsamaktadır. Ağırlıklı olarak, on yıllardır süren ulusal silahlı çatışmadan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Cauca bölümünde yaşamaktadırlar.

Kasım 2018’de, JEP Kabul Dairesi, yargı yetkisine giren silahlı çatışma vakalarını veya durumlarını seçmek ve önceliklendirmekten sorumlu organ olarak, makro dava 05 olarak adlandırılan davayı açmaya karar verdi. Bu makro dava 05, Ocak 1993 ile Aralık 2016 tarihleri arasında Nasa halkı olan Çxhab Wala Kiwe topraklarında işlenen çeşitli ağır uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları ihlallerini (zorla yerinden etme, zorla kaybetme, cinsel şiddet, cinayet ve anti-personel mayın kullanımı gibi) soruşturmakta ve kovuşturmaktadır. Bu bölge Kolombiya’nın güneybatısındaki Cauca Departmanının kuzeyinde ve Valle del Cauca Departmanının güneyinde yer alan 17 belediyeden oluşmaktadır. Jeostratejik ve jeoekonomik konumu nedeniyle Cauca bölgesi çatışmalardan en çok etkilenen bölgeler arasındadır ve aktif bir çatışma bölgesi olmaya devam etmektedir.

Ocak 2020’de JEP, etnik bir odaklanma uygulayarak, “bölgenin ve burada yaşayan yerli halkın ayrılmazlığının tanınmasına dayanarak” “Cxhab Wala Kile’nin Büyük Nasa Bölgesi “ni silahlı çatışmanın bir mağduru olarak tanıdı. Bunu yaparak JEP, dünyayı doğa ve insanın birbirine bağlı ve bağımlı olduğu bir dizi ilişki olarak algılayan Nasa dünya görüşlerini somutlaştırmıştır. Nasa’lar kimliklerini doğayla ilişki içinde inşa ederler ve “toprakları olmayan bir Nasa’nın bir hiç olduğuna” (“El Nasa sin tierra no es nada”) inanırlar.

Bu Mart 2023’te JEP, makro dava 05’teki davranış ve sorumluluk isnadına ilişkin kararını yayınladı. JEP, diğer suçların yanı sıra, Cauca ve Valle de Cauca bölgesinde faaliyet gösteren FARC-EP’nin iki bölgesel yapısının (Jacobo Arenas ve Gabriel Galvis Mobil Kolları) 10 eski komutanını çevreyi tahrip etmekle suçladı.

İddianame, Nasa yerlileri tarafından, kendilerine özgü anlayışlarını ve çatışma deneyimlerini bir kenara bırakarak batılı bir doğa anlayışını teşvik ettiği gerekçesiyle ağır bir şekilde eleştirilmiştir.

Çevre ve Çevresel Zararın Tanımlanması

FARC’ın iki eski bölgesel yapısının davranışlarını dikkatle inceledikten sonra JEP, bölgede bölgesel ve sosyal kontrol sağlama arayışlarının “çevreye ciddi zarar verdikleri” sonucuna varmıştır. JEP, analizini FARC’ın iki faaliyetine odaklamaktadır: yasadışı madencilik ve yasadışı koka ekimi; Yargıç Sanchez’e göre bunlar FARC’ın iki ana finansman kaynağını oluşturmakta ve “savaşın doğa üzerindeki etkisini özetlemektedir.”

Çevre ve çevresel zararlar konusundaki anlayışını ortaya koyarken JEP, kelimelerini sadece ‘çevre’ye (medio ambiente) atıfta bulunacak ve Uma Kiwe veya Toprak Ana’dan bahsetmeyecek şekilde dikkatle dengelemektedir. Çevrenin aynı zamanda “canlı veya hissedebilen varlıklar tarafından temsil edilen, silahlı aktörlerin açgözlülüğünden kaynaklanan bütünlüğüne karşı bir saldırıya tanık olan” geniş bir kavram olarak anlaşılması gerektiğini belirtmektedir. Ancak, görünüşte bu kadar geniş bir tanım, Nasa yerli halkının çevreye verdiği kültürel ve manevi anlamı dikkate almamaktadır. Nasa halkı için çevre, JEP’in öne sürdüğü gibi sadece somut canlı varlıkları değil, aynı zamanda dağ ruhları (veya duendes) gibi ruhani varlıkları da kapsamaktadır.

Aynı şekilde iddianame de çevreye verilen bir dizi ciddi zarara odaklanmaktadır. Yerli halk tarafından kutsal yerler olarak kabul edilen ve son derece zengin bir yüksek dağ ekosistemi olan páramoslara (alpin tundralar) verilen zararlara özellikle vurgu yapmaktadır. Bu yerlerin Nasa halkı için önemini kabul etmekle birlikte, zararları yalnızca çevresel bozulma açısından çerçevelemektedir.

Nasa topluluğu da dahil olmak üzere yerli ontolojiler ilişkiseldir ve sensu stricto eko-merkezci değildir. Bu nedenle, zararlar insanlarla olan ilişkilerinden bağımsız olarak, tamamen ekosentrik terimlerle düşünülmemelidir. Doğal unsurlara verilen zarar, çevresel bozulmadan daha derinlere inmekte, manevi dünyayı ve toplulukları da etkilemektedir. Nasa’ya göre, lagün ya da páramo gibi kutsal bir yerin yok edilmesi, ataların ruhlarının da yok olmasına yol açmakta ve doğa ile olan uyumlu ilişkiyi değiştirmektedir. JEP’in yerli yargıçlarından biri olan Belkis Izquierdo, ortak görüşünde bu noktanın altını çiziyor: “Peyzajlara veya doğal kaynaklara verilen zararı anlamanın ötesinde, sosyo-ekolojik ilişkilerin çoklu ölçeklerde ve zamansallıklarda kopuşunu dikkate alan ilişkisel bir yaklaşıma sahip olmak gerekir”.

Özetle, JEP iddianamesinde, daha önce toprakları bir kurban olarak kabul etmesinden geri adım atmaktadır. Doğa ve çevresel zararlara ilişkin ekosentrik bir anlayışı teşvik etmekte, yerli dünya görüşleriyle ilişkisini ve etnik bir odaklanma uygulama taahhüdünü kısıtlamaktadır. Bu durum iddianamenin hukuki gerekçesinde ve uluslararası ceza hukukunun uygulanmasında da görülmektedir.

Bir Savaş Suçu Olarak Çevresel Yıkım

JEP, çevre tahribatını uluslararası bir savaş suçuna eşitlemek için, tüm yargıçların aynı fikirde olmadığı Roma Statüsü’nün özel bir okumasına dayanmaktadır. Yargıç Sanchez davanın hukuki gerekçesinde esasen silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen çevre tahribatının bir savaş suçu teşkil ettiğini, zira bunun uluslararası bir suç olan hasmın mülkünü tahrip etme veya ele geçirme suçuna (bkz. Roma Statüsü madde 8(2)(e)(xii)) uyduğunu savunmaktadır. Bu hukuki argüman, Nasa’nın canlı bir varlık olarak toprak anlayışını dışlayarak, doğayı ele geçirilebilecek sivil bir mülke benzetmektedir.

Yargıç Belkis Izquierdo, çevre suçlarının kovuşturulması kararının genel sonucuna katılmakla birlikte, yerli dünya görüşlerine daha uygun başka bir hukuki gerekçe önermektedir. Bölgenin yerli halk için başlı başına manevi ve kültürel bir değere sahip olduğunu savunmaktadır. Sonuç olarak, eski FARC’ın doğal kaynaklara ve kutsal yerlere yönelik eylemlerinin kültürel varlıkların veya ibadet yerlerinin tahrip edilmesi savaş suçunu oluşturduğunu savunmaktadır (bkz. Roma Statüsü Madde 8(2)(e)(iv))

Bu hukuki argümantasyon, gelecekteki davalarda da takip edilirse, uluslararası ceza hukukunu, yerlilerin silahlı çatışma deneyimini ve çevre anlayışını daha iyi yansıtan yeni bir yöne sevk edebilir. Yargıç Belkis Izquierdo şu anda JEP’in Awá yerli halkına ve topraklarına karşı işlenen suçlarla ilgili bir başka davasına bakıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında önerdiği iddianameyi Daire’ye sundu ancak uluslararası ceza hukukunun uygulanabilirliğine ilişkin benzer tartışmalar için henüz yargıçların tamamı tarafından onaylanmadı. Bu nedenle JEP’te gelecekte yaşanacak hukuki gelişmelere ve bunların geçiş dönemi adaleti ve uluslararası ceza hukuku alanlarındaki daha geniş etkilerine dikkat edilmelidir.

Kaynak

Çaltekin'e Katılın
Varlığınızla takımı daha güçlü kılabileceğinize inanıyorsanız, hemen başvurun.
Right Menu Icon